NEES EFRC Publications

231 records found.
Authors Title / Citation
1Wei Luo, Yunhui Gong, Yizhou Zhu, Yiju Li, Yonggang Yao, Ying Zhang, Kun Kelvin Fu, Glenn Pastel, Chuan-Fu Lin, Yifei Mo, Eric D. Wachsman, Liangbing Hu Reducing Interfacial Resistance between Garnet-Structured Solid-State Electrolyte and Li-Metal Anode by a Germanium Layer

Advanced Materials, 2017, 1606042, doi: 10.1002/adma.201606042

2Ying Zhang, Wei Luo, Chengwei Wang, Yiju Li, Chaoji Chen, Jianwei Song, Jiaqi Dai, Emily M. Hitz, Shaomao Xu, Chunpeng Yang, Yanbin Wang, Liangbing Hu High-capacity, low-tortuosity, and channel-guided lithium metal anode

Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017, 201618871, doi: 10.1073/pnas.1618871114

3Timothy S. Plett, Wenjia Cai, Mya Le Thai, Ivan V. Vlassiouk, Reginald M. Penner, Zuzanna S. Siwy Solid-State Ionic Diodes Demonstrated in Conical Nanopores

The Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121, 6170-6176, doi: 10.1021/acs.jpcc.7b00258

4Daniel V. Esposito, Youngmin Lee, Heayoung Yoon, Paul M. Haney, Natalie Y. Labrador, Thomas P. Moffat, A. Alec Talin, Veronika A. Szalai Deconvoluting the influences of 3D structure on the performance of photoelectrodes for solar-driven water splitting

Sustainable Energy Fuels, 2017, doi: 10.1039/C6SE00073H

5Hyun Jung, Konstantinos Gerasopoulos, A. Alec Talin, Reza Ghodssi In situ characterization of charge rate dependent stress and structure changes in V2O5 cathode prepared by atomic layer deposition

Journal of Power Sources, 2017, 340, 89-97, doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.11.035

6Yoeri van de Burgt, Ewout Lubberman, Elliot J. Fuller, Scott T. Keene, Gr A non-volatile organic electrochemical device as a low-voltage artificial synapse for neuromorphic computing

Nature Materials, 2017, doi: 10.1038/nmat4856

7Huajun Tian, Tao Gao, Xiaogang Li, Xiwen Wang, Chao Luo, Xiulin Fan, Chongyin Yang, Liumin Suo, Zhaohui Ma, Weiqiang Han, Chunsheng Wang High power rechargeable magnesium/iodine battery chemistry

Nature Communications, 2017, 8, 14083, doi: 10.1038/ncomms14083

8Hongli Zhu, Fei Shen, Wei Luo, Shuze Zhb, Minhua Zhao, Bharath Natarajan, Jiaqi Dai, Lihui Zhou, Xiulei Ji, Reza S. Yassar, Teng Li, Liangbing Hu Low Temperature Carbonization of Cellulose Nanocrystals for High Performance Carbon Anode of Sodium-Ion Batteries

Nano Energy, 2017, in press, doi: 10.1016/j.nanoen.2017.01.021

9Chaoji Chen, Ying Zhang, Yiju Li, Jiaqi Dai, Jianwei Song, Yonggang yao, Yunhui Gong, Iain Kierzewski, Jia Xie, Liangbing Hu All-wood, Low Tortuosity, Aqueous, Biodegradable Supercapacitors with Ultra-High Capacitance

Energy Environ. Sci., 2017, in print, doi: 10.1039/C6EE03716J

10Kevin Leung First-Principles Modeling of Mn(II) Migration above and Dissolution from LixMn2O4 (001) Surfaces

Chemistry of Materials, 2016, n/a, doi: 10.1021/acs.chemmater.6b04429

11Xiaogang Han, Yunhui Gong, Kun (Kelvin) Fu, Xingfeng He, Gregory T. Hitz, Jiaqi Dai, Alex Pearse, Boyang Liu, Howard Wang, Gary Rubloff, Yifei Mo, Venkataraman Thangadurai, Eric D. Wachsman, Liangbing Hu Negating interfacial impedance in garnet-based solid-state Li metal batteries

Nature Materials, 2016, doi: 10.1038/nmat4821

12Kun Fu, Yonggang Yao, Jiaqi Dai, Liangbing Hu Progress in 3D Printing of Carbon Materials for Energy-Related Applications

Advanced Materials, 2016, 1603486, doi: 10.1002/adma.201603486

13Fang Zhang, Yonggang Yao, Jiayu Wan, Doug Henderson, Xiaogang Zhang, Liangbing Hu High Temperature Carbonized Grass as a High Performance Sodium Ion Battery Anode

ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, doi: 10.1021/acsami.6b12542

14Sangwook Chu, Konstantinos Gerasopoulos, Reza Ghodssi Tobacco mosaic virus-templated hierarchical Ni/NiO with high electrochemical charge storage performances

Electrochimica Acta, 2016, 220, 184-192, doi: 10.1016/j.electacta.2016.10.106

15Fei Wang, Yuxiao Lin, Liumin Suo, Xiulin Fan, Tao Gao, Chongyin Yang, Fudong Han, Yue Qi, Kang Xu, Chunsheng Wang Stabilizing high voltage LiCoO2 cathode in aqueous electrolyte with interphase-forming additive

Energy Environ. Sci., 2016, 9, 3666-3673, doi: 10.1039/C6EE02604D

16Elliot J. Fuller, Farid El Gabaly, Fran Li-Ion Synaptic Transistor for Low Power Analog Computing

Advanced Materials, 2016, doi: 10.1002/adma.201604310

17A. Alec Talin, Dmitry Ruzmetov, Andrei Kolmakov, Kim McKelvey, Nicholas Ware, Farid El Gabaly, Bruce Dunn, Henry S. White Fabrication, Testing, and Simulation of All-Solid-State Three-Dimensional Li-Ion Batteries

ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 32385-32391, doi: 10.1021/acsami.6b12244

18Eleanor I. Gillette, Nam Kim, Gary W. Rubloff, Sang Bok Lee Interconnected mesoporous V2O5 electrode: impact on lithium ion insertion rate

Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 30605-30611, doi: 10.1039/C6CP05640G

19Xiwen Wang, Tao Gao, Fudong Han, Zhaohui Ma, Zhian Zhang, Jie Li, Chunsheng Wang Stabilizing high sulfur loading Li-S batteries by chemisorption of polysulfide on three-dimensional current collector

Nano Energy, 2016, 30, 700-708, doi: 10.1016/j.nanoen.2016.10.049

20Jiayu Wan, Steven D. Lacey, Jiaqi Dai, Wenzhong Bao, Michael S. Fuhrer, Liangbing Hu Tuning two-dimensional nanomaterials by intercalation: materials, properties and applications

Chem. Soc. Rev., 2016, doi: 10.1039/c5cs00758e

21Yunsong Li, Kevin Leung, Yue Qi Computational Exploration of the Li-Electrode|Electrolyte Interface in the Presence of a Nanometer Thick Solid-Electrolyte Interphase Layer

Accounts of Chemical Research, 2016, doi: 10.1021/acs.accounts.6b00363

22Wen-Jie Lan, Martin A. Edwards, Long Luo, Rukshan T. Perera, Xiaojian Wu, Charles R. Martin, Henry S. White Voltage-Rectified Current and Fluid Flow in Conical Nanopores

Accounts of Chemical Research, 2016, doi: 10.1021/acs.accounts.6b00395

23Wei Luo, Chuan-Fu Lin, Oliver Zhao, Malachi Noked, Ying Zhang, Gary W. Rubloff, Liangbing Hu Ultrathin Surface Coating Enables the Stable Sodium Metal Anode

Advanced Energy Materials, 2016, 1601526, doi: 10.1002/aenm.201601526

24Malachi Noked, Chanyuan Liu, Junkai Hu, Keith Gregorczyk, Gary W Rubloff, Sang Bok Lee Electrochemical Thin Layers in Nanostructures for Energy Storage

Accounts of Chemical Research, 2016, doi: 10.1021/acs.accounts.6b00315

25Wentao Song, Kevin Leung, Qian Shao, Karen J. Gaskell, Janice E. Reutt-Robey Complexation and Phase Evolution at Dimethylformamide-Ag(111) Interfaces

The Journal of Physical Chemistry C, 2016, doi: 10.1021/acs.jpcc.6b06870

26Maria R. Lukatskaya, Bruce Dunn, Yury Gogotsi Multidimensional materials and device architectures for future hybrid energy storage

Nature Communications, 2016, 7, 12647, doi: 10.1038/ncomms12647

27Chuan-Fu Sun, Junkai Hu, Peng Wang, Xi-Yuan Cheng, Sang Bok Lee, YuHuang Wang Li3PO4Matrix Enables a Long Cycle Life and High Energy Efficiency Bismuth-Based Battery

Nano Letters, 2016, 16, 5875-5882, doi: 10.1021/acs.nanolett.6b02720

28Xiwen Wang, Tao Gao, Xiulin Fan, Fudong Han, Yiqing Wu, Zhian Zhang, Jie Li, Chunsheng Wang Tailoring Surface Acidity of Metal Oxide for Better Polysulfide Entrapment in Li-S Batteries

Advanced Functional Materials, 2016, 26, 7164-7169, doi: 10.1002/adfm.201602264

29Hongli Zhu, Wei Luo, Peter N. Ciesielski, Zhiqiang Fang, J. Y. Zhu, Gunnar Henriksson, Michael E. Himmel, Liangbing Hu Wood-Derived Materials for Green Electronics, Biological Devices, and Energy Applications

Chemical Reviews, 2016, doi: 10.1021/acs.chemrev.6b00225

30Alexander J. Pearse, Eleanor Gillette, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff The reaction current distribution in battery electrode materials revealed by XPS-based state-of-charge mapping

Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 19093-19102, doi: 10.1039/C6CP03271K

31Andrew J. Leenheer, Katherine L. Jungjohann, Kevin R. Zavadil, Charles T. Harris Phase Boundary Propagation in Li-Alloying Battery Electrodes Revealed by Liquid-Cell Transmission Electron Microscopy

ACS Nano, 2016, 10, 5670-5678, doi: 10.1021/acsnano.6b02200

32Junkai Hu, Chuan-Fu Sun, Eleanor Gillette, Zhe Gui, YuHuang Wang, Sang Bok Lee Dual-template ordered mesoporous carbon/Fe2O3nanowires as lithium-ion battery anodes

Nanoscale, 2016, doi: 10.1039/C6NR02576E

33Chuan-Fu Sun, Bryan J. Glaz, Morihiro Okada, Edward Baker, Xi-Yuan Cheng, Shashi P. Karna, YuHuang Wang Blocking Oxidation Failures of Carbon Nanotubes through Selective Protection of Defects

Advanced Materials, 2016, 28, 6672-6679, doi: 10.1002/adma.201601027

34Fei Shen, Wei Luo, Jiaqi Dai, Yonggang Yao, Mingwei Zhu, Emily Hitz, Yuefeng Tang, Yanfeng Chen, Vincent L. Sprenkle, Xiaolin Li, Liangbing Hu Ultra-Thick, Low-Tortuosity, and Mesoporous Wood Carbon Anode for High-Performance Sodium-Ion Batteries

Advanced Energy Materials, 2016, doi: 10.1002/aenm.201600377

35Mya Le Thai, Girija Thesma Chandran, Rajen K. Dutta, Xiaowei Li, Reginald M. Penner 100k Cycles and Beyond: Extraordinary Cycle Stability for MnO2Nanowires Imparted by a Gel Electrolyte

ACS Energy Letters, 2016, 1, 57-63, doi: 10.1021/acsenergylett.6b00029

36Jaehee Song, Emily Sahadeo, Malachi Noked, Sang Bok Lee Mapping the Challenges of Magnesium Battery

The Journal of Physical Chemistry Letters, 2016, 7, 1736-1749, doi: 10.1021/acs.jpclett.6b00384

37Xiaojian Wu, Pradeep Ramiah Rajasekaran, Charles R. Martin An Alternating Current Electroosmotic Pump Based on Conical Nanopore Membranes

ACS Nano, 2016, 10, 4637-4643, doi: 10.1021/acsnano.6b00939

38Yu-Xiao Lin, Zhe Liu, Kevin Leung, Long-Qing Chen, Peng Lu, Yue Qi Connecting the irreversible capacity loss in Li-ion batteries with the electronic insulating properties of solid electrolyte interphase (SEI) components

Journal of Power Sources, 2016, 309, 221-230, doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.01.078

39Wei Luo, Fei Shen, Clement Bommier, Hongli Zhu, Xiulei Ji, Liangbing Hu Na-Ion Battery Anodes: Materials and Electrochemistry

Accounts of Chemical Research, 2016, 49, 231-240, doi: 10.1021/acs.accounts.5b00482

40Daniel Sharon, Daniel Hirsberg, Michael Salama, Michal Afri, Aryeh A. Frimer, Malachi Noked, Won-Jin Kwak, Yang-Kook Sun, Doron Aurbach The Mechanistic Role of Li+ Dissociation Level in Aprotic Li-O2 Battery

ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, doi: 10.1021/acsami.5b11483

41Wan Si Tang, Motoaki Matsuo, Hui Wu, Vitalie Stavila, Wei Zhou, Albert Alec Talin, Alexei V. Soloninin, Roman V. Skoryunov, Olga A. Babanova, Alexander V. Skripov, Atsushi Unemoto, Shin-Ichi Orimo, Terrence J. Udovic Liquid-Like Ionic Conduction in Solid Lithium and Sodium Monocarba-closo-Decaborates Near or at Room Temperature

Advanced Energy Materials, 2016, 6, 1502237, doi: 10.1002/aenm.201502237

42Kun Fu, Yibo Wang, Chaoyi Yan, Yonggang Yao, Yanan Chen, Jiaqi Dai, Steven Lacey, Yanbin Wang, Jiayu Wan, Tian Li, Zhengyang Wang, Yue Xu, Liangbing Hu Graphene Oxide-Based Electrode Inks for 3D-Printed Lithium-Ion Batteries

Advanced Materials, 2016, 28, 2587-2594, doi: 10.1002/adma.201505391

43Chuan-Fu Lin, Malachi Noked, Alexander C. Kozen, Chanyuan Liu, Oliver Zhao, Keith Gregorczyk, Liangbing Hu, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff Solid Electrolyte Lithium Phosphous Oxynitride as a Protective Nanocladding Layer for 3D High-Capacity Conversion Electrodes

ACS Nano, 2016, doi: 10.1021/acsnano.5b07757

44Ting Xu, Erich C. Walter, Amit Agrawal, Christopher Bohn, Jeyavel Velmurugan, Wenqi Zhu, Henri J. Lezec, A. Alec Talin High-contrast and fast electrochromic switching enabled by plasmonics

Nature Communications, 2016, 7, 10479, doi: 10.1038/ncomms10479

45Malachi Noked, Marshall A. Schroeder, Alexander J. Pearse, Gary W. Rubloff, Sang Bok Lee Protocols for Evaluating and Reporting Li

The Journal of Physical Chemistry Letters, 2016, 7, 211-215, doi: 10.1021/acs.jpclett.5b02613

46Hongbian Li, Fei Shen, Wei Luo, Jiaqi Dai, Xiaogang Han, Yanan Chen, Yonggang Yao, Hongli Zhu, Kun Fu, Emily Hitz, Liangbing Hu Carbonized-leaf Membrane with Anisotropic Surfaces for Sodium-ion Battery

ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 2204-2210, doi: 10.1021/acsami.5b10875

47Sung-Yup Kim, Alireza Ostadhossein, Adri C. T. van Duin, Xingcheng Xiao, Huajian Gao, Yue Qi Self-generated concentration and modulus gradient coating design to protect Si nano-wire electrodes during lithiation

Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, doi: 10.1039/C5CP07219K

48Yang Liu, Siarhei Vishniakou, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh Engineering Heteromaterials to Control Lithium Ion Transport Pathways

Scientific Reports, 2015, 5, 18482, doi: 10.1038/srep18482

49H Jung, K Gerasopoulos, X Zhang, R Ghodssi An in situ operando MEMS platform for characterization of Li-ion battery electrodes

Journal of Physics: Conference Series, 2015, 660, 012065, doi: 10.1088/1742-6596/660/1/012065

50S Chu, K Gerasopoulos, R Ghodssi Bio-nanotextured high aspect ratio micropillar arrays for high surface area energy storage devices

Journal of Physics: Conference Series, 2015, 660, 012046, doi: 10.1088/1742-6596/660/1/012046

51L. Smith, B. Dunn Opening the window for aqueous electrolytes

Science, 2015, 350, 918-918, doi: 10.1126/science.aad5575

52Junkai Hu, Malachi Noked, Eleanor Gillette, Fudong Han, Zhe Gui, Chunsheng Wang, Sang Bok Lee Dual-template synthesis of ordered mesoporous carbon/Fe2O3nanowires: high porosity and structural stability for supercapacitors

J. Mater. Chem. A, 2015, doi: 10.1039/C5TA06372H

53Fei Shen, Hongli Zhu, Wei Luo, Jiayu Wan, Lihui Zhou, Jiaqi Dai, Bin Zhao, Xiaogang Han, Kun Fu, Liangbing Hu Chemically Crushed Wood Cellulose Fiber towards High-Performance Sodium-Ion Batteries

ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 151012141818007, doi: 10.1021/acsami.5b07583

54Chen Gong, Dmitry Ruzmetov, Alexander Pearse, Dakang Ma, Jeremy N. Munday, Gary Rubloff, A. Alec Talin, Marina S. Leite Surface/Interface Effects on High-Performance Thin-Film All-Solid-State Li-Ion Batteries

ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 151013132323004, doi: 10.1021/acsami.5b07058

55Timothy Stephen Plett, Wenqing Shi, Yuhan Zeng, William Mann, Ivan Vlassiouk, Lane A Baker, Zuzanna Siwy Rectification of nanopores in aprotic solvents ? Transport properties of nanopores with surface dipoles

Nanoscale, 2015, doi: 10.1039/C5NR06340J

56Rukshan T. Perera, Robert P. Johnson, Martin A. Edwards, Henry S. White Effect of the Electric Double Layer on the Activation Energy of Ion Transport in Conical Nanopores

The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 151014103151004, doi: 10.1021/acs.jpcc.5b08194

57Katherine L. Jungjohann, Katharine L. Harrison, Andrew J. Leenheer, Nathan T. Hahn and Kevin R. Zavadil Controlled Electrochemical Li Cycling in a TEM to Observe Li Morphology Evolution

Microscopy and Microanalysis, 2015, Volume 21 / Suppleme, 2433-2434, doi: 10.1017/S1431927615012945

58Marshall A. Schroeder, Alexander J. Pearse, Alexander C. Kozen, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff, Malachi Noked Electrode Degradation Study of Vertically Aligned Carbon Nanotubes on a 3D Integrated Current Collector

Journal of The Electrochemical Society, 2015, 162, A2372-A2377, doi: 10.1149/2.0881512jes

59Kwang Jin Kim, Yue Qi Vacancies in Si Can Improve the Concentration-Dependent Lithiation Rate: Molecular Dynamics Studies of Lithiation Dynamics of Si Electrodes

The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 151020084300002, doi: 10.1021/acs.jpcc.5b06953

60Tao Gao, Malachi Noked, Alex J Pearse, Eleanor Gillette, Xiulin Fan, Yujie Zhu, Chao Luo, Liumin Suo, Marshall A Schroeder, Kang Xu, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff, Chunsheng Wang Enhancing the Reversibility of Mg/S Battery Chemistry through Li+ Mediation

Journal of the American Chemical Society, 2015, 150911151245004, doi: 10.1021/jacs.5b07820

61Matthew T. Janish, David T. Mackay, Yang Liu, Katherine L. Jungjohann, C. Barry Carter, M. Grant Norton TEM in situ lithiation of tin nanoneedles for battery applications

Journal of Materials Science, 2015, doi: 10.1007/s10853-015-9318-0

62Jonathan M. Larson, Satyaveda C. Bharath, William G. Cullen, Janice E. Reutt-Robey Scanning MWCNT-Nanopipette and Probe Microscopy: Li Patterning and Transport Studies

Small, 2015, In print, doi: 10.1002/smll.201500999

63Marshall A Schroeder, Alexander J Pearse, Alexander C Kozen, Xinyi Chen, Keith Gregorczyk, Xiaogang Han, Anyuan Cao, Liangbing Hu, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff, Malachi Noked An Investigation of the Cathode-Catalyst-Electrolyte Interface in Aprotic Li-O2 Batteries

Chemistry of Materials, 2015, 150713163549000, doi: 10.1021/acs.chemmater.5b01605

64Alexander C. Kozen, Alexander J. Pearse, Chuan-Fu Lin, Malachi Noked, Gary W. Rubloff Atomic Layer Deposition of the Solid Electrolyte LiPON

Chemistry of Materials, 2015, In print, doi: 10.1021/acs.chemmater.5b01654

65Sylvia Xin Li, Weihua Guan, Benjamin Weiner, Mark A. Reed Direct Observation of Charge Inversion in Divalent Nanofluidic Devices

Nano Letters, 2015, 150630104135009, doi: 10.1021/acs.nanolett.5b01115

66Xiulin Fan, Jianfeng Mao, Yujie Zhu, Chao Luo, Liumin Suo, Tao Gao, Fudong Han, Sz-Chian Liou, and Chunsheng Wang Superior Stable Self-Healing SnP3 Anode for Sodium-Ion Batteries

Advanced Energy Materials, 2015, doi: 10.1002/aenm.201500174

67Daniel V Esposito, Jason B Baxter, Jimmy John, Nathan Lewis, Thomas P Moffat, Tadashi Ogitsu, Glen D O'Neil, Tuan A Pham, A. Alec Talin, Jesus M. Velazquez, Brandon Wood Methods of Photoelectrode Characterization with High Spatial and Temporal Resolution

Energy Environ. Sci., 2015, In print, doi: 10.1039/C5EE00835B

68Junkai Hu, Malachi Noked, Eleanor Gillette, Zhe Gui, Sang Bok Lee Capacitance Behavior of Ordered Mesoporous Carbon/Fe2O3 Composites: Comparison Between 1D Cylindrical, 2D Hexagonal, and 3D Bicontinuous Mesostructures

Carbon, 2015, doi: 10.1016/j.carbon.2015.06.019

69Markus Gnerlich, Hadar Ben-Yoav, James N. Culver, Douglas R. Ketchum, Reza Ghodssi Selective deposition of nanostructured ruthenium oxide using Tobacco mosaic virus for micro-supercapacitors in solid Nafion electrolyte

Journal of Power Sources, 2015, 293, 649-656, doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.05.053

70Gregory W. Bishop, Marcos M. Lopez, Pradeep Ramiah Rajasekaran, Xiaojian Wu, Charles R. Martin Electroosmotic Flow Rectification in Membranes with Asymmetrically Shaped Pores: Effects of Current and Pore Density

The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 16633-16638, doi: 10.1021/acs.jpcc.5b03510

71Yunhua Xu, Yang Wen, Yujie Zhu, Karen Gaskell, Katie A. Cychosz, Bryan Eichhorn, Kang Xu, Chunsheng Wang Confined Sulfur in Microporous Carbon Renders Superior Cycling Stability in Li/S Batteries

Advanced Functional Materials, 2015, 25, 4312-4320, doi: 10.1002/adfm.201500983

72Hanna M. Nilsson, Brendan Meany, Jeremy Ticey, Chuan-Fu Sun, YuHuang Wang, John Cumings Ammonium Laurate Surfactant for Cleaner Deposition of Carbon Nanotubes

Langmuir, 2015, 31, 6948-6955, doi: 10.1021/acs.langmuir.5b01175

73Jing Wang, Xiangcai Meng, Xiulin Fan, Wenbo Zhang, Hongyong Zhang, Chunsheng Wang Scalable Synthesis of Defect Abundant Si Nanorods for High-Performance Li-Ion Battery Anodes

ACS Nano, 2015, 150529132312008, doi: 10.1021/acsnano.5b02565

74Timothy Plett, Trevor Gamble, Eleanor Gillette, Sang Bok Lee, Zuzanna S. Siwy Ionic conductivity of a single porous MnO2mesorod at controlled oxidation states

J. Mater. Chem. A, 2015, doi: 10.1039/C5TA03196F

75Alexander C. Kozen, Chuan-Fu Lin, Alexander J. Pearse, Marshall A. Schroeder, Xiaogang Han, Liangbing Hu, Sang-Bok Lee, Gary W. Rubloff, Malachi Noked Next-Generation Lithium Metal Anode EngineeringviaAtomic Layer Deposition

ACS Nano, 2015, doi: 10.1021/acsnano.5b02166

76Marshall A Schroeder, Nitin Kumar, Alexander J Pearse, Chanyuan Liu, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff, Kevin Leung, Malachi Noked The DMSO-Li2O2Interface in the Rechargeable Li-O2Battery Cathode: Theoretical and Experimental Perspectives on Stability

ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150506134153008, doi: 10.1021/acsami.5b01969

77Zhe Gui, Eleanor Gillette, Jonathon Duay, Junkai Hu, Nam Kim, Sang Bok Lee Co-electrodeposition of RuO2-MnO2 Nanowires and the Contribution of RuO2 to Capacitance Increase

Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, doi: 10.1039/C5CP01814E

78Fudong Han, Tao Gao, Yujie Zhu, Karen J. Gaskell, Chunsheng Wang A Battery Made from a Single Material

Advanced Materials, 2015, doi: 10.1002/adma.201500180

79Sheng Sun, Yue Qi, Tong-Yi Zhang Dissecting graphene capacitance in electrochemical cell

Electrochimica Acta, 2015, 163, 296-302, doi: 10.1016/j.electacta.2015.02.049

80Kristopher J. Erickson, Fran?ois L?onard, Vitalie Stavila, Michael E. Foster, Catalin D. Spataru, Reese E. Jones, Brian M. Foley, Patrick E. Hopkins, Mark D. Allendorf, A. Alec Talin Thin Film Thermoelectric Metal-Organic Framework with High Seebeck Coefficient and Low Thermal Conductivity

Advanced Materials, 2015, 27, 3453-3459, doi: 10.1002/adma.201501078

81Mya Le, Yu Liu, Hui Wang, Rajen K. Dutta, Wenbo Yan, John C. Hemminger, Ruqian Q. Wu, Reginald M. Penner In-situ Electrical Conductivity of LixMnO2 Nanowires as a Function of "x" and Size

Chemistry of Materials, 2015, 150416182217009, doi: 10.1021/acs.chemmater.5b00912

82Kevin Leung, Andrew Leenheer How Voltage Drops Are Manifested by Lithium Ion Configurations at Interfaces and in Thin Films on Battery Electrodes

The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 10234-10246, doi: 10.1021/acs.jpcc.5b01643

83Andrew J. Leenheer, Katherine L. Jungjohann, Kevin R. Zavadil, John P. Sullivan, C. Thomas Harris Lithium Electrodeposition Dynamics in Aprotic Electrolyte Observedin SituviaTransmission Electron Microscopy

ACS Nano, 2015, 150326103042000-, doi: 10.1021/acsnano.5b00876

84Steven C DeCaluwe, Bal Mukund Dhar, Liwei Huang, Yuping He, Kaikun Yang, Jon Owejan, Y.-P. Zhao, A. Alec Talin, Joseph A Dura, Howard Wang Pore Collapse and Regrowth in Silicon Electrodes for Rechargeable Batteries

Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, -, doi: 10.1039/C4CP06017B

85Yujie Zhu, Yang Wen, Xiulin Fan, Tao Gao, Fudong Han, Chao Luo, Sz-Chian Liou, Chunsheng Wang Red Phosphorus?Single-Walled Carbon Nanotube Composite as a Superior Anode for Sodium Ion Batteries

ACS Nano, 2015, 9, 3254-3264, doi: 10.1021/acsnano.5b00376

86Eleanor Gillette, Stefanie Wittenberg, Lauren Graham, Kwijong Lee, Gary Rubloff, Parag Banerjee, Sang Bok Lee Anodization control for barrier-oxide thinning and 3D interconnected pores and direct electrodeposition of nanowire networks on native aluminium substrates

Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 3873-3879, doi: 10.1039/C4CP04211E

87Laura Innes, Diego Gutierrez, William Mann, Steven F. Buchsbaum, Zuzanna S. Siwy Presence of electrolyte promotes wetting and hydrophobic gating in nanopores with residual surface charges

The Analyst, 2015, doi: 10.1039/C4AN02244K

88Gary W. Rubloff, Sang Bok Lee New science at the meso frontier: Dense nanostructure architectures for electrical energy storage

Current Opinion in Solid State and Materials Science, 2015, doi: 10.1016/j.cossms.2014.12.004

89Sangwook Chu, Konstantinos Gerasopoulos, Reza Ghodssi Biotemplated hierarchical nickel oxide supercapacitor electrodes

2015 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), 2015, 1118-1121, doi: 10.1109/MEMSYS.2015.7051160

90Jaehee Song, Malakhi Noked, Eleanor Gillette, Jonathon Duay, Gary Rubloff, Sang Bok Lee Activation of a MnO2cathode by water-stimulated Mg2+insertion for a magnesium ion battery

Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, doi: 10.1039/C4CP05591H

91Chuan-Fu Sun, Hongli Zhu, Morihiro Okada, Karen Gaskell, Yoku Inoue, Liangbing Hu, YuHuang Wang Interfacial Oxygen Stabilizes Composite Silicon Anodes

Nano Letters, 2015, 15, 703-708, doi: 10.1021/nl504242k

92K. W. Kwan, P. Gao, C. R. Martin, A. H. W. Ngan Electrical bending actuation of gold-films with nanotextured surfaces

Applied Physics Letters, 2015, 106, 023701, doi: 10.1063/1.4905676

93Andrew J. Leenheer, John P. Sullivan, Michael J. Shaw, C. Thomas Harris A Sealed Liquid Cell for In Situ Transmission Electron Microscopy of Controlled Electrochemical Processes

Journal of Microelectromechanical Systems, 2015, 1-1, doi: 10.1109/JMEMS.2014.2380771

94Keith E. Gregorczyk, Alexander C. Kozen, Xinyi Chen, Marshall A. Schroeder, Malachi Noked, Anyuan Cao, Liangbing Hu, Gary W. Rubloff Fabrication of 3D Core-Shell Multiwalled Carbon Nanotube@RuO2Lithium-Ion Battery Electrodes through a RuO2Atomic Layer Deposition Process

ACS Nano, 2014, 141222111241002, doi: 10.1021/nn505644q

95Kevin Leung Predicting the voltage dependence of interfacial electrochemical processes at lithium-intercalated graphite edge planes

Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, -, doi: 10.1039/C4CP04494K

96Jaehee Song, Xiaogang Han, Karen J. Gaskell, Kang Xu, Sang Bok Lee, Liangbing Hu Enhanced electrochemical stability of high-voltage LiNi0.5Mn1.5O4 cathode by surface modification using atomic layer deposition

Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, -, doi: 10.1007/s11051-014-2745-z

97Chanyuan Liu, Eleanor I. Gillette, Xinyi Chen, Alexander J. Pearse, Alexander C. Kozen, Marshall A. Schroeder, Keith E. Gregorczyk, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff An all-in-one nanopore battery array

Nature Nanotechnology, 2014, doi: 10.1038/nnano.2014.247

98Alexander Campbell Kozen, Alexander J Pearse, Chuan-Fu Lin, Marshall A Schroeder, Malachi Noked, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff Atomic Layer Deposition and In-situ Characterization of Ultraclean Lithium Oxide and Lithium Hydroxide

The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 141106012144006, doi: 10.1021/jp509298r

99Shutian Yan, Xinran Xiao, Xiaosong Huang, Xiaodong Li, Yue Qi Unveiling the environment-dependent mechanical properties of porous polypropylene separators

Polymer, 2014, 55, 6282-6292, doi: 10.1016/j.polymer.2014.09.067

100MinHo Yang, Bong Gill Choi, Sung Chul Jung, Young-Kyu Han, Yun Suk Huh, Sang Bok Lee Polyoxometalate-coupled Graphene via Polymeric Ionic Liquid Linker for Supercapacitors

Advanced Functional Materials, 2014, n/a-n/a, doi: 10.1002/adfm.201401798

101Marina S Leite, Dmitry Ruzmetov, Zhipeng Li, Leonid A. Bendersky, A Kolmakov, Norman Bartelt, A. Alec Talin Insights into capacity loss mechanisms in Li-ion all-solid-state batteries with Al anodes

J. Mater. Chem. A, 2014, doi: 10.1039/C4TA03716B

102Iris E. Rauda, Veronica Augustyn, Laura C. Saldarriaga-Lopez, Xinyi Chen, Laura T. Schelhas, Gary W. Rubloff, Bruce Dunn, Sarah H. Tolbert Nanostructured Pseudocapacitors Based on Atomic Layer Deposition of V2O5onto Conductive Nanocrystal-based Mesoporous ITO Scaffolds

Advanced Functional Materials, 2014, n/a-n/a, doi: 10.1002/adfm.201401284

103Kai He, John Cumings A New Design for Measuring Potentials in Operando Nanoelectronic Devices by Electron Holography

Microscopy and Microanalysis, 2014, 20, 266-267, doi: 10.1017/S1431927614003055

104Vladimir P. Oleshko, Thomas Lam, Dmitry Ruzmetov, Paul Haney, Henri J. Lezec, Albert V. Davydov, Sergiy Krylyuk, John Cumings, A. Alec Talin Miniature all-solid-state heterostructure nanowire Li-ion batteries as a tool for engineering and structural diagnostics of nanoscale electrochemical processes

Nanoscale, 2014, doi: 10.1039/C4NR01666A

105Peng Gao, Charles R. Martin Voltage Charging Enhances Ionic Conductivity in Gold Nanotube Membranes

ACS Nano, 2014, 140725180730006, doi: 10.1021/nn502642m

106Wentao Song, Satyaveda C. Bharath, Janice E. Reutt-Robey Adsorption and Reaction Branching of Molecular Carbonates on Lithiated C(0001) Substrates

The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 140724111232003, doi: 10.1021/jp502230r

107Naveen K. R. Palapati, Adrienne Muth, Yujie Zhu, Chunsheng Wang, Arunkumar Subramanian Elastic Modulus Measurements on Large Diameter Nanowires using a Nanoassembled Platform

Journal of Nanotechnology in Engineering and Medicine, 2014, doi: 10.1115/1.4028045

108Jaehee Song, Jonathon Duay, Eleanor Gillette, Sang Bok Lee The reversible anomalous high lithium capacity of MnO2 nanowires

Chemical Communications, 2014, 50, 7352, doi: 10.1039/c4cc02001d

109Wenzhong Bao, Jiayu Wan, Xiaogang Han, Xinghan Cai, Hongli Zhu, Dohun Kim, Dakang Ma, Yunlu Xu, Jeremy N. Munday, H. Dennis Drew, Michael S. Fuhrer, Liangbing Hu Approaching the limits of transparency and conductivity in graphitic materials through lithium intercalation

Nature Communications, 2014, 5, doi: 10.1038/ncomms5224

110Shiyou Zheng, Yang Wen, Yujie Zhu, Zhuo Han, Jing Wang, Junhe Yang, Chunsheng Wang In Situ Sulfur Reduction and Intercalation of Graphite Oxides for Li-S Battery Cathodes

Advanced Energy Materials, 2014, n/a-n/a, doi: 10.1002/aenm.201400482

111Zhe Gui, Jonathon Duay, Junkai Hu, Sang Bok Lee Redox-exchange induced heterogeneous RuO2-conductive polymer nanowires

Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 12332, doi: 10.1039/c4cp00763h

112A Subramanian, N S Hudak, J Y Huang, Y Zhan, J Lou, J P Sullivan On-chip lithium cells for electrical and structural characterization of single nanowire electrodes

Nanotechnology, 2014, 25, 265402, doi: 10.1088/0957-4484/25/26/265402

113Jeong-Hyun Cho, S. Tom Picraux Silicon Nanowire Degradation and Stabilization during Lithium Cycling by SEI Layer Formation

Nano Letters, 2014, 14, 3088-3095, doi: 10.1021/nl500130e

114Yang Wen, Kai He, Yujie Zhu, Fudong Han, Yunhua Xu, Isamu Matsuda, Yoshitaka Ishii, John Cumings, Chunsheng Wang Expanded graphite as superior anode for sodium-ion batteries

Nature Communications, 2014, 5, doi: 10.1038/ncomms5033

115Trevor Gamble, Karl Decker, Timothy S. Plett, Matthew Pevarnik, Jan-Frederik Pietschmann, Ivan Vlassiouk, Aleksei Aksimentiev, Zuzanna S. Siwy Rectification of Ion Current in Nanopores Depends on the Type of Monovalent Cations: Experiments and Modeling

The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 140423143247002, doi: 10.1021/jp501492g

116Weihua Guan, Sylvia Xin Li, Mark A Reed Voltage gated ion and molecule transport in engineered nanochannels: theory, fabrication and applications

Nanotechnology, 2014, 25, 122001-, doi: 10.1088/0957-4484/25/12/122001

117Wenbo Yan, Mya Le Thai, Rajen Dutta, Xiaowei Li, Wendong Xing, Reginald M. Penner A Lithographically Patterned Capacitor With Horizontal Nanowires of Length 2.5 mm

ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, doi: 10.1021/am500051d

118Sung-Kon Kim, Yun Ki Kim, Hyunjoo Lee, Sang Bok Lee, Ho Seok Park Superior Pseudocapacitive Behavior of Confined Lignin Nanocrystals for Renewable Energy-Storage Materials

ChemSusChem, 2014, 7, 1094-1101, doi: 10.1002/cssc.201301061

119Brad L. Corso, Israel Perez, Tatyana Sheps, Patrick C. Sims, O. Tolga Gul, Philip G. Collins Electrochemical Charge-Transfer Resistance in Carbon Nanotube Composites

Nano Letters, 2014, doi: 10.1021/nl404349g

120Ilhwan Ryu, MinHo Yang, Hyemin Kwon, Hoo Keun Park, Young Rag Do, Sang Bok Lee, Sanggyu Yim Coaxial RuO2–ITO Nanopillars for Transparent Supercapacitor Application

Langmuir, 2014, 30, 1704-1709, doi: 10.1021/la4044599

121Yang Liu, Sulin Zhang, Ting Zhu Germanium-Based Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries

ChemElectroChem, 2014, doi: 10.1002/celc.201300195

122Xiaogang Han, Yang Liu, Zheng Jia, Yu-Chen Chen, Jiayu Wan, Nicholas Weadock, Karen J. Gaskell, Teng Li, Liangbing Hu Atomic-Layer-Deposition Oxide Nanoglue for Sodium Ion Batteries

Nano Letters, 2014, doi: 10.1021/nl4035626

123Lauren M. Graham, Seungil Cho, Sung Kyoung Kim, Malachi Noked, Sang Bok Lee Role of boric acid in nickel nanotube electrodeposition: a surface-directed growth mechanism

Chemical Communications, 2014, 50, 527, doi: 10.1039/C3CC47183G

124A. A. Talin, A. Centrone, A. C. Ford, M. E. Foster, V. Stavila, P. Haney, R. A. Kinney, V. Szalai, F. El Gabaly, H. P. Yoon, F. Leonard, M. D. Allendorf Tunable Electrical Conductivity in Metal-Organic Framework Thin-Film Devices

Science, 2014, doi: 10.1126/science.1246738

125K. Leung, S. B. Rempe, M. E. Foster, Y. Ma, J. M. Martinez del la Hoz, N. Sai, P. B. Balbuena Modeling Electrochemical Decomposition of Fluoroethylene Carbonate on Silicon Anode Surfaces in Lithium Ion Batteries

Journal of the Electrochemical Society, 2013, 161, A213-A221, doi: 10.1149/2.092401jes

126Kyoung Hwan Kim, MinHo Yang, Kyeong Min Cho, Young-Si Jun, Sang Bok Lee, Hee-Tae Jung High quality reduced graphene oxide through repairing with multi-layered graphene ball nanostructures

Scientific Reports, 2013, 3, doi: 10.1038/srep03251

127Trevor Gamble, Eleanor Gillette, Sang Bok Lee, Zuzanna S. Siwy Probing Porous Structure of Single Manganese Oxide Mesorods with Ionic Current

The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 24836-24842, doi: 10.1021/jp408107z

128Ekaterina Pomerantseva, Hyun Jung, Markus Gnerlich, Sergio Baron, Konstantinos Gerasopoulos, Reza Ghodssi A MEMS platform forin situ, real-time monitoring of electrochemically induced mechanical changes in lithium-ion battery electrodes

Journal of Micromechanics and Microengineering, 2013, 23, 114018, doi: 10.1088/0960-1317/23/11/114018

129M Gnerlich, E Pomerantseva, K Gregorczyk, D Ketchum, G Rubloff, R Ghodssi Solid flexible electrochemical supercapacitor usingTobacco mosaicvirus nanostructures and ALD ruthenium oxide

Journal of Micromechanics and Microengineering, 2013, 23, 114014, doi: 10.1088/0960-1317/23/11/114014

130Kevin Leung, Craig M. Tenney Toward First Principles Prediction of Voltage Dependences of Electrolyte/Electrolyte Interfacial Processes in Lithium Ion Batteries

The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 24224-24235, doi: 10.1021/jp408974k

131Jeong-Hyun Cho, S. Tom Picraux Enhanced Lithium Ion Battery Cycling of Silicon Nanowire Anodes by Template Growth to Eliminate Silicon Underlayer Islands

Nano Letters, 2013, 13, 5740-5747, doi: 10.1021/nl4036498

132David A. Marsh, Wenbo Yan, Yu Liu, John C. Hemminger, Reginald M. Penner, A.S. Borovik Water Oxidation Using a Cobalt Monolayer Prepared by Underpotential Deposition

Langmuir, 2013, 29, 14728-14732, doi: 10.1021/la403038e

133Wentao Liang, Liang Hong, Hui Yang, FeiFei Fan, Yang Liu, Hong Li, Ju Li, Jian Yu Huang, Long-Qing Chen, Ting Zhu, Sulin Zhang Nanovoid Formation and Annihilation in Gallium Nanodroplets under Lithiation–Delithiation Cycling

Nano Letters, 2013, 13, 5212-5217, doi: 10.1021/nl402644w

134Yang Liu, Xiao-Hua Liu, Binh-Minh Nguyen, Jinkyoung Yoo, John Sullivan, S. Tom Picraux, Jian Yu Huang, Shadi A. Dayeh Tailoring Lithiation Behavior by Interface and Bandgap Engineering at the Nanoscale

Nano Letters, 2013, doi: 10.1021/nl4027549

135Gary W. Rubloff, Alexander C. Kozen, Sang Bok Lee From nanoscience to solutions in electrochemical energy storage

Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, 2013, 31, 058503, doi: 10.1116/1.4816262

136Khim Karki, Yujie Zhu, Yihang Liu, Chuan-Fu Sun, Liangbing Hu, YuHuang Wang, Chunsheng Wang, John Cumings Hoop-Strong Nanotubes for Battery Electrodes

ACS Nano, 2013, 130829200614003-, doi: 10.1021/nn403895h

137Kai He, John Cumings Diagnosing nanoelectronic components using coherent electrons

Nano Letters, 2013, 130826121648002-, doi: 10.1021/nl402509c

138Xiao Z. Fan, Ekaterina Pomerantseva, Markus Gnerlich, Adam Brown, Konstantinos Gerasopoulos, Matthew McCarthy, James Culver, Reza Ghodssi Tobacco mosaic virus: A biological building block for micro/nano/bio systems

Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, 2013, 31, 050815, doi: 10.1116/1.4816584

139Yujie Zhu, Jiang Wei Wang, Yang Liu, Xiaohua Liu, Akihiro Kushima, Yihang Liu, Yunhua Xu, Scott X. Mao, Ju Li, Chunsheng Wang, Jian Yu Huang In Situ Atomic-Scale Imaging of Phase Boundary Migration in FePO4Microparticles During Electrochemical Lithiation

Advanced Materials, 2013, 25, 5461-5466, doi: 10.1002/adma.201301374

140Sunhee Lee, Dongheun Kim, Eleanor Gillette, Jihun Oh, Sang Woo Han, Sang Bok Lee Anodized pore structural evolution of focused ion beam patterned Al: direct analysis of branched nanopores and nanosacks

Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 10659, doi: 10.1039/c3cp50630d

141Lauren C. Haspert, Eleanor Gillette, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff Perspective: hybrid systems combining electrostatic and electrochemical nanostructures for ultrahigh power energy storage

Energy & Environmental Science, 2013, 6, 2578, doi: 10.1039/c3ee40898a

142Lauren C. Haspert, Eleanor Gillette, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff Perspective: hybrid systems combining electrostatic and electrochemical nanostructures for ultrahigh power energy storage

Energy & Environmental Science, 2013, 6, 2578, doi: 10.1039/c3ee40898a

143Keith E. Gregorczyk, Yang Liu, John P. Sullivan, Gary W. Rubloff In SituTransmission Electron Microscopy Study of Electrochemical Lithiation and Delithiation Cycling of the Conversion Anode RuO2

ACS Nano, 2013, 130625150634000-, doi: 10.1021/nn402451s

144Zhe Gui, Hongli Zhu, Eleanor Gillette, Xiaogang Han, Gary W. Rubloff, Liangbing Hu, Sang Bok Lee Natural Cellulose Fiber as Substrate for Supercapacitor

ACS Nano, 2013, 7, 6037-6046, doi: 10.1021/nn401818t

145Gary W. Rubloff, Alexander C. Kozen, Sang Bok Lee From nanoscience to solutions in electrochemical energy storage

Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, 2013, 31, 058503, doi: 10.1116/1.4816262

146Daniel V. Esposito, Igor Levin, Thomas P. Moffat, A. Alec Talin H2 evolution at Si-based metal–insulator–semiconductor photoelectrodes enhanced by inversion channel charge collection and H spillover

Nature Materials, 2013, 12, 562-568, doi: 10.1038/NMAT3626

147Xiaogang Han, Yunhua Xu, Xinyi Chen, Yu-Chen Chen, Nicholas Weadock, Jiayu Wan, Hongli Zhu, Yonglin Liu, Heqin Li, Gary Rubloff, Chunsheng Wang, Liangbing Hu Reactivation of dissolved polysulfides in Li–S batteries based on atomic layer deposition of Al2O3 in nanoporous carbon cloth

Nano Energy, 2013, doi: 10.1016/j.nanoen.2013.05.003

148Xinyi Chen, Hongli Zhu, Chanyuan Liu, Yuchen Chen, Nicholas J. Weadock, Gary Rubloff, Liangbing Hu Role of Mesoporosity in Cellulose Fiber for Paper-Based Fast Electrochemical Energy Storage

Journal of Materials Chemistry A, 2013, doi: 10.1039/c3ta10972k

149Jonathon William Duay, Eleanor Gillette, Junkai Hu, Sang Bok Lee Controlled Electrochemical Deposition and Transformation of Hetero-nanoarchitectured Electrodes for Energy Storage

Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, doi: 10.1039/c3cp50724f

150Kai He, Fei-Xiang Ma, Cheng-Yan Xu, John Cumings Mapping magnetic fields of Fe3O4 nanosphere assemblies by electron holography

Journal of Applied Physics, 2013, 113, doi: 10.1063/1.4798500

151Jian Yu Huang, Yu-Chieh Lo, Jun Jie Niu, Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Li Zhong, Scott X. Mao, Ju Li Nanowire liquid pumps

Nature Nanotechnology, 2013, 8, 277-281, doi: 10.1038/nnano.2013.41

152Chuan-Fu Sun, Hongli Zhu, Edward B. Baker III, Morihiro Okada, Jiayu Wan, Adrian Ghemes, Yoku Inoue, Liangbing Hu, YuHuang Wang Weavable high-capacity electrodes

Nano Energy, 2013, doi: 10.1016/j.nanoen.2013.03.020

153Yihang Liu, Yunhua Xu, Yujie Zhu, James N. Culver, Cynthia A. Lundgren, Kang Xu, Chunsheng Wang Tin-Coated Viral Nanoforests as Sodium-Ion Battery Anodes

ACS Nano, 2013, 7, 3627-3634, doi: 10.1021/nn400601y

154Wentao Liang, Hui Yang, Feifei Fan, Yang Liu, Xiao Hua Liu, Jian Yu Huang, Ting Zhu, Sulin Zhang Tough Germanium Nanoparticles under Electrochemical Cycling

ACS Nano, 2013, 7, 3427-3433, doi: 10.1021/nn400330h

155Kai He, Jeong-Hyun Cho, Yeonwoong Jung, S Tom Picraux, John Cumings Silicon nanowires: electron holography studies of doped p–n junctions and biased Schottky barriers

Nanotechnology, 2013, 24, doi: 10.1088/0957-4484/24/11/115703

156Bin Wang, Xianglong Li, Xianfeng Zhang, Bin Luo, Meihua Jin, Minghui Liang, Shadi A. Dayeh, S. T. Picraux, Linjie Zhi Adaptable silicon-carbon nanocables sandwiched between reduced graphene oxide sheets as lithium ion battery anodes

ACS Nano, 2013, 7, 1437-1445, doi: 10.1021/nn3052023

157Yang Wen, Yujie Zhu, Alex Langrock, Ayyakkannu Manivannan, Sheryl H. Ehrman, Chunsheng Wang Graphene-Bonded and -Encapsulated Si Nanoparticles for Lithium Ion Battery Anodes

Small, 2013, doi: 10.1002/smll.201202512

158Chuan-Fu Sun, Khim Karki, Zheng Jia, Hongwei Liao, Yin Zhang, Teng Li, Yue Qi, John Cumings, Gary W. Rubloff, YuHuang Wang A Beaded-String Silicon Anode

ACS Nano, 2013, doi: 10.1021/nn4001512

159Xinyi Chen, Ekaterina A. Pomerantseva, Keith Gregorczyk, Reza Ghodssi, Gary W. Rubloff Cathodic ALD V2O5 Thin Films for High-Rate Electrochemical Energy Storage

RSC Advances, 2013, doi: 10.1039/c3ra23031g

160Jonathon Duay, Stefanie A. Sherrill, Zhe Gui, Eleanor Gillette, Sang Bok Lee Self-Limiting Electrodeposition of Hierarchical MnO2and M(OH)2/MnO2Nanofibril/Nanowires: Mechanism and Supercapacitor Properties

ACS Nano, 2013, doi: 10.1021/nn3056077

161Yeonwoong Jung, Xiaokai Li, Nitin K. Rajan, Andre D. Taylor, Mark A. Reed Record High Efficiency Single-Walled Carbon Nanotube/Silicon p–n Junction Solar Cells

Nano Letters, 2013, 13, 95-99, doi: 10.1021/nl3035652

162Xiao Hua Liu, Feifei Fan, Hui Yang, Sulin Zhang, Jian Yu Huang, Ting Zhu Self-Limiting Lithiation in Silicon Nanowires

ACS Nano, 2012, 7, 1495-1503, doi: 10.1021/nn305282d

163Xiaokai Li, Yeonwoong Jung, Kelsey Sakimoto, Teng-Hooi Goh, Mark A. Reed, Andre D. Taylor Improved efficiency of smooth and aligned single walled carbon nanotube/silicon hybrid solar cells

Energy & Environmental Science, 2012, 6, 879-887, doi: 10.1039/C2EE23716D

164Kevin Leung Electronic Structure Modeling of Electrochemical Reactions at Electrode/Electrolyte Interfaces in Lithium Ion Batteries

The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 117, 1539-1547, doi: 10.1021/jp308929a

165Li Qiang Zhang, Xiao Hua Liu, Ya-Chuan Perng, Jea Cho, Jane P. Chang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Jian Yu Huang Direct observation of Sn crystal growth during the lithiation and delithiation processes of SnO2 nanowires

Micron, 2012, doi: 10.1016/j.micron.2012.01.016

166Jiang Wei Wang, Xiao Hua Liu, Scott X. Mao, Jian Yu Huang Microstructural Evolution of Tin Nanoparticles during In Situ Sodium Insertion and Extraction

Nano Letters, 2012, 12, 5897-5902, doi: 10.1021/nl303305c

167Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Shan Huang, Feifei Fan, Xu Huang, Yang Liu, Sergiy Krylyuk, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh, Albert V. Davydov, Scott X. Mao, S. Tom Picraux, Sulin Zhang, Ju Li, Ting Zhu, Jian Yu Huang In situ atomic-scale imaging of electrochemical lithiation in silicon

Nature Nanotechnology, 2012, 7, 749-756, doi: 10.1038/nnano.2012.170

168Akihiro Kushima, Jian Yu Huang, Ju Li Quantitative Fracture Strength and Plasticity Measurements of Lithiated Silicon Nanowires byIn SituTEM Tensile Experiments

ACS Nano, 2012, 6, 9425-9432, doi: 10.1021/nn3037623

169Jiang Wei Wang, Xiao Hua Liu, Kejie Zhao, Andrew Palmer, Erin Patten, David Burton, Scott X. Mao, Zhigang Suo, Jian Yu Huang Sandwich-Lithiation and Longitudinal Crack in Amorphous Silicon Coated on Carbon Nanofibers

ACS Nano, 2012, 6, 9158-9167, doi: 10.1021/nn3034343

170Jinglei Ping, Michael S. Fuhrer Layer Number and Stacking Sequence Imaging of Few-Layer Graphene by Transmission Electron Microscopy

Nano Letters, 2012, 12, 4635-4641, doi: 10.1021/nl301932v

171Xinyi Chen, Hongli Zhu, Yu-Chen Chen, Yuanyuan Shang, Anyuan Cao, Liangbing Hu, Gary W. Rubloff MWCNT/V2O5 Core/Shell Sponge for High Areal Capacity and Power Density Li-Ion Cathodes

ACS Nano, 2012, 6, 7948-7955, doi: 10.1021/nn302417x

172Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Yang Liu, He Zheng, Akihiro Kushima, Shan Huang, Ting Zhu, Scott X. Mao, Ju Li, Sulin Zhang, Wei Lu, James M. Tour, Jian Yu Huang In situ transmission electron microscopy of electrochemical lithiation, delithiation and deformation of individual graphene nanoribbons

Carbon, 2012, 50, 3836-3844, doi: 10.1016/j.carbon.2012.04.025

173Steven R. Hunt, Elliot J. Fuller, Brad L. Corso, Philip G. Collins Distinguishing carbon nanotube defect chemistry using scanning gate spectroscopy

Physical Review B, 2012, 85, 235418-235429, doi: 10.1103/PhysRevB.85.235418

174Konstantinos Gerasopoulos, Ekaterina Pomerantseva, Matthew McCarthy, Adam Brown, Chunsheng Wang, James Culver, Reza Ghodssi Hierarchical Three-Dimensional Microbattery Electrodes Combining Bottom-Up Self-Assembly and Top-Down Micromachining

ACS Nano, 2012, 6, 6422-6432, doi: 10.1021/nn301981p

175Xiao Hua Liu, Yang Liu, Akihiro Kushima, Sulin Zhang, Ting Zhu, Ju Li, Jian Yu Huang In Situ TEM Experiments of Electrochemical Lithiation and Delithiation of Individual Nanostructures

Advanced Energy Materials, 2012, 2, 722-741, doi: 10.1002/aenm.201200024

176Wenbo Yan, Jung Yun Kim, Wendong Xing, Keith C. Donavan, Talin Ayvazian, Reginald M. Penner Lithographically Patterned Gold/Manganese Dioxide Core/Shell Nanowires for High Capacity, High Rate, and High Cyclability Hybrid Electrical Energy Storage

Chemistry of Materials, 2012, 24, 2382-2390, doi: 10.1021/cm3011474

177Ekaterina Pomerantseva, Konstantinos Gerasopoulos, Xinyi Chen, Gary W. Rubloff, Reza Ghodssi Electrochemical performance of the nanostructured biotemplated V2O5 cathode for lithium-ion batteries

Journal of Power Sources, 2012, 206, 282-287, doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.01.127

178Jeong-Hyun Cho, Xianglong Li, S. Tom Picraux The effect of metal silicide formation on silicon nanowire-based lithium-ion battery anode capacity

Journal of Power Sources, 2012, 205, 467-473, doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.01.037

179K. Gregorczyk, P. Banerjee, Gary W. Rubloff Conduction in ultrathin ruthenium electrodes prepared by atomic layer deposition

Materials Letters, 2012, 73, 43-46, doi: 10.1016/j.matlet.2011.12.117

180Dohun Kim, Sungjae Cho, Nicholas P. Butch, Paul Syers, Kevin Kirshenbaum, Shaffique Adam, Johnpierre Paglione, Michael S. Fuhrer Surface conduction of topological Dirac electrons in bulk insulating Bi2Se3

Nature Physics, 2012, doi: 10.1038/nphys2286

181Kevin Leung First-Principles Modeling of the Initial Stages of Organic Solvent Decomposition on LixMn2O4(100) Surfaces

The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 9852-9861, doi: 10.1021/jp212415x

182Xilin Chen, Juchen Guo, Konstantinos Gerasopoulos, Alex Langrock, Adam Brown, Reza Ghodssi, James N. Culver, Chunsheng Wang 3D tin anodes prepared by electrodeposition on a virus scaffold

Journal of Power Sources, 2012, 211, 129-132, doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.03.070

183Xinyi Chen, Ekaterina Pomerantseva, Parag Banerjee, Keith Gregorczyk, Reza Ghodssi, Gary Rubloff Ozone-Based Atomic Layer Deposition of Crystalline V2O5Films for High Performance Electrochemical Energy Storage

Chemistry of Materials, 2012, 24, 1255-1261, doi: 10.1021/cm202901z

184Matthew Pevarnik, Ken Healy, Matthew Davenport, Joseph Yen, Zuzanna S. Siwy A hydrophobic entrance enhances ion current rectification and induces dewetting in asymmetric nanopores

Analyst, 2012, 137, 2944-, doi: 10.1039/c2an16139g

185Xiao Hua Liu, Li Zhong, Shan Huang, Scott X. Mao, Ting Zhu, Jian Yu Huang Size-Dependent Fracture of Silicon Nanoparticles During Lithiation

ACS Nano, 2012, 6, 1522-1531, doi: 10.1021/nn204476h

186Juchen Guo, Qing Liu, Chunsheng Wang, Michael R. Zachariah Interdispersed Amorphous MnOx-Carbon Nanocomposites with Superior Electrochemical Performance as Lithium-Storage Material

Advanced Functional Materials, 2012, 22, 803-811, doi: 10.1002/adfm.201102137

187Khim Karki, Eric Epstein, Jeong-Hyun Cho, Zheng Jia, Teng Li, S. Tom Picraux, Chunsheng Wang, John Cumings Lithium-Assisted Electrochemical Welding in Silicon Nanowire Battery Electrodes

Nano Letters, 2012, 12, 1392-1397, doi: 10.1021/nl204063u

188Jonathon Duay, Eleanor Gillette, Ran Liu, Sang Bok Lee Highly flexible pseudocapacitor based on freestanding heterogeneous MnO2/conductive polymer nanowire arrays

Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, 3329-, doi: 10.1039/c2cp00019a

189Yeonwoong Jung, Aleksandar Vacic, Yong Sun, Evangelos Hadjimichael, Mark A Reed Mapping of near field light and fabrication of complex nanopatterns by diffraction lithography

Nanotechnology, 2012, 23, doi: 10.1088/0957-4484/23/4/045301

190Dmitry Ruzmetov, Vladimir P. Oleshko, Paul M. Haney, Henri J. Lezec, Khim Karki, Kamal H. Baloch, Amit K. Agrawal, Albert V. Davydov, Sergiy Krylyuk, Yang Liu, JianY. Huang, Mihaela Tanase, John Cumings, A. Alec Talin Electrolyte Stability Determines Scaling Limits for Solid-State 3D Li Ion Batteries

Nano Letters, 2011, 12, 505-511, doi: 10.1021/nl204047z

191Xianglong Li, Jeong-Hyun Cho, Nan Li, Yingying Zhang, Darrick Williams, Shadi A. Dayeh, S. T. Picraux Carbon Nanotube-Enhanced Growth of Silicon Nanowires as an Anode for High-Performance Lithium-Ion Batteries

Advanced Energy Materials, 2011, 2, 87-93, doi: 10.1002/aenm.201100519

192Matthew R. Powell, Leah Cleary, Matthew Davenport, Kenneth J. Shea, Zuzanna S. Siwy Electric-field-induced wetting and dewetting in single hydrophobic nanopores

Nature Nanotechnology, 2011, 6, 798-802, doi: 10.1038/nnano.2011.189

193Stefanie A. Sherrill, Parag Banerjee, Gary W. Rubloff, Sang Bok Lee High to ultra-high power electrical energy storage

Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13, 20714-20723, doi: 10.1039/c1cp22659b

194Yang Liu, He Zheng, Xiao Hua Liu, Shan Huang, Ting Zhu, Jiangwei Wang, Akihiro Kushima, Nicholas S. Hudak, Xu Huang, Sulin Zhang, Scott X. Mao, Xiaofeng Qian, Ju Li, Jian Yu Huang Lithiation-Induced Embrittlement of Multiwalled Carbon Nanotubes

ACS Nano, 2011, 5, 7245-7253, doi: 10.1021/nn202071y

195Akihiro Kushima, Xiao Hua Liu, Guang Zhu, Zhong Lin Wang, Jian Yu Huang, Ju Li Leapfrog Cracking and Nanoamorphization of ZnO Nanowires during In Situ Electrochemical Lithiation

Nano Letters, 2011, 11, 4535-4541, doi: 10.1021/nl201376j

196Wenbo Yan, Talin Ayvazian, Jungyun Kim, Yu Liu, Keith C. Donavan, Wendong Xing, Yongan Yang, John C. Hemminger, Reginald M. Penner Mesoporous Manganese Oxide Nanowires for High Capacity, High Rate Hybrid Electrical Energy Storage

ACS Nano, 2011, 5, 8275-8287, doi: 10.1021/nn2029583

197Kevin Leung, Yue Qi, Kevin R. Zavadil, Yoon Seok Jung, Anne C. Dillon, Andrew S. Cavanagh, Se-Hee Lee, Steven M. George Using Atomic Layer Deposition to Hinder Solvent Decomposition in Lithium Ion Batteries: First Principles Modeling and Experimental Studies

Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 14741-14754, doi: 10.1021/ja205119g

198Juchen Guo, Yunhua Xu, Chunsheng Wang Sulfur-Impregnated Disordered Carbon Nanotubes Cathode for Lithium–Sulfur Batteries

Nano Letters, 2011, 11, 4288-4294, doi: 10.1021/nl202297p

199Parag Banerjee, Xinyi Chen, Keith Gregorczyk, Laurent Henn-Lecordier, Gary W. Rubloff Mixed mode, ionic-electronic diode using atomic layer deposition of V2O5 and ZnO films

Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 15391-15397, doi: 10.1039/c1jm12595h

200Yang Liu, Nicholas S. Hudak, Dale L. Huber, Steven J. Limmer, John P. Sullivan, Jian Yu Huang In Situ Transmission Electron Microscopy Observation of Pulverization of Aluminum Nanowires and Evolution of the Thin Surface Al2O3 Layers during Lithiation–Delithiation Cycles

Nano Letters, 2011, doi: 10.1021/nl202088h

201Xiao Hua Liu, Shan Huang, S. Tom Picraux, Ju Li, Ting Zhu, Jian Yu Huang Reversible Nanopore Formation in Ge Nanowires during Lithiation–Delithiation Cycling: An In Situ Transmission Electron Microscopy Study

Nano Letters, 2011, 11, 3991-3997, doi: 10.1021/nl2024118

202Hongwei Liao, Khim Karki, Yin Zhang, John Cumings, YuHuang Wang Interfacial Mechanics of Carbon Nanotube@Amorphous-Si Coaxial Nanostructures

Advanced Materials, 2011, doi: 10.1002/adma.201101762

203Yeonwoong Jung, Aleksandar Vacic, Daniel E. Perea, Samuel T. Picraux, Mark A. Reed Minority Carrier Lifetimes and Surface Effects in VLS-Grown Axial p-n Junction Silicon Nanowires

Advanced Materials, 2011, 23, 4306-4311, doi: 10.1002/adma.201101429

204Xiao Hua Liu, Jian Yu Huang In situ TEM electrochemistry of anode materials in lithium ion batteries

Energy & Environmental Science, 2011, 4, 3844-3860, doi: 10.1039/c1ee01918j

205Stefanie A. Sherrill, Jonathon Duay, Zhe Gui, Parag Banerjee, Gary W. Rubloff, Sang Bok Lee MnO2/TiN heterogeneous nanostructure design for electrochemical energy storage

Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, doi: 10.1039/C1CP21815H

206Daniel R. Lenski, Michael S. Fuhrer Raman and optical characterization of multilayer turbostratic graphene grown via chemical vapor deposition

Journal of Applied Physics, 2011, 110, 013720-013724, doi: 10.1063/1.3605545

207Shunliu Deng, Yin Zhang, Alexandra H. Brozena, Maricris Lodriguito Mayes, Parag Banerjee, Wen-An Chiou, Gary W. Rubloff, George C. Schatz, YuHuang Wang Confined propagation of covalent chemical reactions on single-walled carbon nanotubes

Nature Communications, 2011, 2, Article #: 382, doi: 10.1038/ncomms1384

208Yanmei Piao, Chien-Fu Chen, Alexander A. Green, Hyejin Kwon, Mark C. Hersam, Cheng S. Lee, George C. Schatz, YuHuang Wang Optical and Electrical Properties of Inner Tubes in Outer Wall-Selectively Functionalized Double-Wall Carbon Nanotubes

Journal of Physical Chemistry Letters, 2011, 2, Issue 13, 1577-1582, doi: 10.1021/jz200687u

209Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang, Jian Yu Huang Anisotropic Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation

Nano Letters, 2011, 11, Issue 8, 3312-3318, doi: 10.1021/nl201684d

210Li Zhong, Xiao Hua Liu, Guo Feng Wang, Scott X. Mao, Jian Yu Huang Multiple-Stripe Lithiation Mechanism of Individual SnO(2) Nanowires in a Flooding Geometry

Physical Review Letters, 2011, 106, Issue 24, doi: 10.1103/PhysRevLett.106.248302

211Ran Liu, Jonathon Duay, Sang Bok Lee Electrochemical Formation Mechanism for the Controlled Synthesis of Heterogeneous MnO2/Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Nanowires

ACS Nano, 2011, 5, 5608-5619, doi: 10.1021/nn201106j

212Xilin Chen, Konstantinos Gerasopoulos, Juchen Guo, Adam Brown, Reza Ghodssi, James N. Culver, Chunsheng Wang High rate performance of virus enabled 3D n-type Si anodes for lithium-ion batteries

Electrochimica Acta, 2011, 56, 5210-5213, doi: 10.1016/j.electacta.2011.03.037

213Xiao Hua Liu, Li Qiang Zhang, Li Zhong, Yang Liu, He Zheng, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, John P. Sullivan, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Jian Yu Huang Ultrafast Electrochemical Lithiation of Individual Si Nanowire Anodes

Nano Letters, 2011, 11, Issue 6, 2251-2258, doi: 10.1021/nl200412p

214Li Qiang Zhang, Xiao Hua Liu, Yang Liu, Shan Huang, Ting Zhu, Liangjin Gui, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Chong Min Wang, John P. Sullivan, Jian Yu Huang Controlling the Lithiation-Induced Strain and Charging Rate in Nanowire Electrodes by Coating

ACS Nano, 2011, 5, Issue 6, 4800-4809, doi: 10.1021/nn200770p

215Xiao Hua Liu, Li Zhong, Li Qiang Zhang, Akihiro Kushima, Scott X. Mao, Ju Li, Zhi Zhen Ye, John P. Sullivan, Jian Yu Huang Lithium fiber growth on the anode in a nanowire lithium ion battery during charging

Applied Physics Letters, 2011, 98, 183107-183110, doi: 10.1063/1.3585655

216Keith Gregorczyk, Laurent Henn-Lecordier, Julien Gatineau, Christian Dussarrat, Gary W. Rubloff Atomic Layer Deposition of Ruthenium Using the Novel Precursor bis(2,6,6-trimethyl-cyclohexadienyl)ruthenium

Chemistry of Materials, 2011, doi: 10.1021/cm2004825

217Israel Perez, Brad L. Corso, Vaikunth R. Khalap, Philip G. Collins Conformal MnO2 electrodeposition onto defect-free graphitic carbons

Electrochemistry Communications, 2011, 13, doi: 10.1016/j.elecom.2011.03.017

218Jiamei Yu, Perla B. Balbuena, Joanne Budzien, Kevin Leung Hybrid DFT Functional-Based Static and Molecular Dynamics Studies of Excess Electron in Liquid Ethylene Carbonate

Journal of the Electrochemical Society, 2011, 158, A400-A410, doi: 10.1149/1.3545977

219Michael S. Fuhrer, Chun Ning Lau, Allan H. MacDonald Graphene: Materially Better Carbon

MRS Bulletin, 2011, 35, 289-295, doi: 10.1557/mrs2010.551

220Jian Yu Huang, Li Zhong, Chong Min Wang, John P. Sullivan, Wu Xu, Li Qiang Zhang, Scott X. Mao, Nicholas S. Hudak, Xiao Hua Liu, Arunkumar Subramanian, Hongyou Fan, Liang Qi, Akihiro Kushima, Ju Li In Situ Observation of the Electrochemical Lithiation of a Single SnO2 Nanowire Electrode

Science, 2010, 330, 1515-1520, doi: 10.1126/science.1195628

221Ran Liu, Jonathon Duay, Sang Bok Lee Heterogeneous nanostructured electrode materials for electrochemical energy storage

Chemical Communications, 2010, 47, 1384-1404, doi: 10.1039/c0cc03158e

222Xilin Chen, Konstantinos Gerasopoulos, Juchen Guo, Adam Brown, Chunsheng Wang, Reza Ghodssi, James N. Culver A Patterned 3D Silicon Anode Fabricated by Electrodeposition on a Virus-Structured Current Collector

Advanced Functional Materials, 2010, 21, 380-387, doi: 10.1002/adfm.201001475

223Cai Shen, Alexandra H. Brozena, YuHuang Wang Double-walled carbon nanotubes: Challenges and opportunities

Nanoscale, 2010, 3, 503-518, doi: 10.1039/c0nr00620c

224Parag Banerjee, Won-Jae Lee, Ki-Ryeol Bae, Sang Bok Lee, Gary W. Rubloff Structural, electrical, and optical properties of atomic layer deposition Al-doped ZnO films

Journal of Applied Physics, 2010, 108, 043504, doi: 10.1063/1.3466987

225Xilin Chen, Konstantinos Gerasopoulos, Juchen Guo, Adam Brown , Chunsheng Wang, Reza Ghodssi, James N. Culver Virus-Enabled Silicon Anode for Lithium-Ion Batteries

ACS Nano, 2010, doi: 10.1021/nn100963j

View Highlight
226Ran Liu, Jonathon Duay, Sang Bok Lee Redox Exchange Induced MnO2Nanoparticle Enrichment in Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Nanowires for Electrochemical Energy Storage

ACS Nano, 2010, 4, 4299-4307, doi: 10.1021/nn1010182

227Kevin Leung, Joanne L. Budzien Ab initio molecular dynamics simulations of the initial stages of solid electrolyte interphase formation on lithium ion battery graphitic anodes

Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, 12, 6583-, doi: 10.1039/B925853A

228J. P. Sullivan, J. Huanga, M. J. Shawa, A. Subramaniana, N. Hudaka, Y. Zhanb, and J. Loub Understanding Li-ion battery processes at the atomic- to nano-scale

Proc. of SPIE, 2010, 7683, 76830B-1 - 11, doi: 10.1117/12.849530

229Alexandra H. Brozena, Jessica Moskowitz, Beiyue Shao, Shunliu Deng, Hongwei Liao, Karen J. Gaskell, YuHuang Wang Outer Wall Selectively Oxidized, Water-Soluble Double-Walled Carbon Nanotubes

Journal of the American Chemical Society, 2010, 132, 3932-3938, doi: 10.1021/ja910626u

View Highlight
230Pu Jin, Hitomi Mukaibo, Lloyd P. Horne, Gregory W. Bishop, Charles R. Martin Electroosmotic Flow Rectification in Pyramidal-Pore Mica Membranes

Journal of the American Chemical Society, 2010, 132, 2118-+, doi: 10.1021/ja909335r

View Highlight
231Ran Liu, Jonathon Duay, Timothy Lane, Sang Bok Lee Synthesis and characterization of RuO2/poly(3,4-ethylenedioxythiophene) composite nanotubes for supercapacitors

Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, 12, 4309-4316, doi: 10.1039/B918589P

This list of publications are results of the NEES EFRC research. Click on the doi link for the full publication.

Some of our publications are highlighted on our Highlights page.